FED แจงเหตุผลสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นออกสกุลเงินดิจิทัล

FED แจงเหตุผลสนับสนุนให้รัฐบาลนั้นออกสกุลเงินดิจิทัล

หลังจากกระแสของเหรียญคริปโตเคอเรนซี มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ทางรัฐบาลต่าง ๆ นั้นเริ่มที่จะให้ความสนใจและศึกษาผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานเหรียญคริปโตเคอเรนซีกันมากขึ้น และได้มีการมองแนวทางที่จะสร้าง CBDC ที่เป็นของรัฐบาลเองก็เช่นกัน หลังจากที่ประเทศจีนได้เริ่มต้นมาแล้ว ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็จะต้องมีการพัฒนาตามมาอย่างแน่นอน FED จึงได้มีการสนับสนุนรัฐบาลให้รีบสร้างเพื่อนำมาใช้ทดแทนเงินกระดาษให้เร็วที่สุด

FED แจกเหตุผลที่สนับสนุนการสร้างสกุลเงินดิจิทัล

นางลาเอล เบรนาร์ด ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ( FED ) ได้ชี้แจงเหตุผลสำหรับบทบาทของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง ที่จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินให้มากขึ้น ขณะที่การใช้ Stablecoin และ สกุลเงินคริปโตเคอเรนซีขยายตัวมากขึ้น และประเทศอื่น ๆ ได้เริ่มออกสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง ( CBDC ) ของตนเอง

ได้กล่าวไว้ว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งรวมถึง FED จะต้องวางแผนเพื่ออนาคตของระบบการชำระเงิน และพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อนำประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมไปกับการป้องกันเสถียรภาพด้วย CBDC ของสหรัฐฯ อาจจะเป็นวิธีการที่เป็นไปได้ที่จะรับประกันได้ว่า ประชาชนทั่วโลกที่ใช้ดอลลาร์สหรัฐฯ นั้นจะสามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งและความปลอดภัยของสกุลเงินของสหรัฐฯ เพื่อการทำธุรกรรม และทำธุรกิจในระบบการเงินดิจิทัลได้ต่อไป

ผู้กำหนดนโยบายของ FED ได้มีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความจำเป็นสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง แม้ธนาคารกลางอื่น ๆ  อีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังผลักดันแผนดังกล่าวก็ตาม

นางเบรนาร์ด เป็นผู้สนับสนุนแนวคิดนี้ แต่เธอก็ย้ำความสำคัญของการพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสกุลเงิน CBDC ของสหรัฐฯ มากกว่าที่จะอ้างถึงความจำเป็นในการใช้สกุลเงิน CBDC

เธอกล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาว่า สินทรัพย์คริปโตเคอเรนซี และเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่อาจมีผลอย่างไรต่อความรับผิดชอบของ FED ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ช่องทางของภาคครัวเรือน และ ภาคธุรกิจในการเข้าถึงเงินที่ปลอดภัยของธนาคารกลาง ก่อนที่เริ่มมีการนำมาใช้งานจริงจะต้องศึกษาให้รอบด้าน เพื่อป้องกันทุกอย่างให้มากที่สุดก่อนเริ่มต้นใช้งานได้จริง