Qubit Finance โดน Hack

Qubit Finance โดน Hack โจรกรรมสูญเสียร่วม 80 ล้านดอลลาร์

การโจรกรรมต่างๆ และการ Hack เพื่อโจรกรรมข้อมูล และ สกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นในโลก Cryptocurrency จนแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติ ล่าสุดทาง Qubit Finance ที่เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ หรือ DeFi ตกเป็นเป้าหมายของ Hacker

Qubit โดนปล้น BNB

การโจรกรรมครั้งนี้ทำให้ Hacker นั้นสามารถ Hack และเข้าถึง Qubit Finance บน Binance Smart Chain ได้และขโมยเงินออกไปราว ๆ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโปรโตคอล QBridge ของ Qubit ถูกปล้น Binance Coin ( BNB ) ไปจำนวน 2,006,809 เหรียญ นี่คือการปล้น Cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2022 หลังจากนั้นทาง Qubit ก็ได้ออกมายอมรับผ่านทางทวิตเตอร์ว่า พวกเขาถูกปล้น และกำลังทำงานร่วมกับทีมรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายและจะรายงานให้ทราบเมื่อมีการอัปเดตเพิ่มเติม

 

แพลตฟอร์ม DeFi อย่าง Qubit Finance นั้นใช้ Smart Contract เป็นตัวกลางมากกว่าใช้บุคคลกลางในการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า เช่นการซื้อขาย การยืม ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดหาการถือครอง Cryptocurrency ได้เอง บนโปรโตคอล QBridge โดยที่สามารถยืมเงินล่วงหน้าได้และยังสามารถทำธุรกรรมข้ามไปยังเชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยที่สามารถนำทรัพย์สินของตนบนเครือข่ายอื่น มาเป็นหลักค้ำประกันได้อีกด้วย

 

Hacker ได้ทำการโจมตี โดยการเลือกฝากเงินใน โปรโตคอล QBridge และได้สร้าง 77,162 ETH แบบปลอม ๆ ขึ้นมา จากการวิเคราะห์แล้ว Hacker ได้ทำการ Hack และหลอกว่ามีเงินฝากเข้าไปใน โปรโตคอล ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีเงินฝากจริง ๆ หลังจากที่พวกเขาได้ทำการ Hack แล้วพวกเขาก็ปลอมแปลงทรัพย์สินทั้งหมดเป็น Binance Coin 

แหล่งข่าว: ndtv.com